Senohraby - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpady

Obec Senohraby má dvě obecně závazné vyhlášky, které se zabývají odpadem. Jde o Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Senohraby a Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2011 o poplatku za komunální odpad.

V souladu se zákonem o odpadech je každý povinen odpad třídit. Komunální odpad se třídí na směsný odpad; tříděný odpad – papír, sklo, plasty včetně PET lahví a nápojové kartony Tetra pack, drobné kovy, jedlý olej; nebezpečné složky komunálního odpadu a objemný odpad.
 
Směsný odpad se shromažďuje do typizovaných sběrných nádob. Jedná se o popelnice o objemu 80, 120 a 240 litrů a plastové kontejnery o objemu 1.100 litrů. Plastové kontejnery o objemu 1.100 litrů slouží ke shromažďování směsného odpadu výhradně z nemovitostí určených k rekreaci (nemovitost je takto zapsána v katastru nemovitostí). Z tohoto ustanovení vyplývá, že pro ostatní nemovitosti v katastru nemovitostí zapsaných jako objekt k bydlení, bytový dům, rodinný dům, jsou pro shromažďování směsného odpadu určeny popelnice o objemu 80, 120 a 240 litrů. V případě bytového domu je možné místo popelnic použít kontejner o objemu 1.100 litrů.
 
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kontejnerů na tříděný odpad o objemu 1.100 litrů. Tyto kontejnery jsou barevně rozlišeny. Papír – modrá barva; sklo – zelená barva, plasty a kartony Tetra pack – žlutá barva, jedlý olej - červená barva, drobné kovy-plechovky - šedá barva. Do jednotlivých kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad, než pro který je kontejner určen.
 
Sběr nebezpečných a objemného odpadu je od roku 2016 zajišťován společností ELDO Marek Vokatý. Občané Senohrab a majitelé nemovitostí v Senohrabech mohou odevzdávat nebezpečný a objemný odpad ve sběrně surovin u nádraží, a to každou první sobotu v měsíci. Provozní doba ve sběrně bude od 09:00 hodin do 15:00 hodin. Občané s trvalým bydlištěm v Senohrabech musí předložit občanský průkaz a vlastníci nemovitostí v Senohrabech bez trvalého pobytu musí předložit občanský průkaz a doklad o zaplacení poplatku za komunální odpad.
 
Obecní úřad je oprávněn v případě mimořádných situací, zejména v případě změny klimatických podmínek, určit svozová místa, ze kterých bude odvážen směsný odpad, a to způsobem v místě obvyklým. Svoz sběrných nádob na svozová místa si zajišťuje občan.
 
Výši poplatku stanoví zastupitelstvo obce vždy pro příslušný kalendářní rok.
 
V rubrice Dokumenty na webových stránkách obce je vloženo „Prohlášení plátce poplatku“. Registrační povinnost je vyžadována dle § 125 odst. 5 zákona č.280/ 2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v přihlášce k registraci, plátce je povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 
Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady. To znamená náklady na směsný odpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad a objemný odpad.
 
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou původci odpadu a ti mají ze zákona povinnost sami uzavřít smlouvu se svozovou firmou. Navíc mají povinnost dle Vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zasílat vždy do 15. února kalendářního roku příslušnému úřadu s rozšířenou působností (MěÚ Říčany) hlášení o produkci a nakládání s odpady.
 
Veškeré informace o odpadech obdržíte na obecním úřadu, nebo na internetových stránkách obce.
Datum vložení: 12. 2. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 1. 2021 10:27
Autor: Správce Webu